Regulamin sklepu internetowego tevet.sklep.pl

I.Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem tevet.sklep.pl (dalej nazywany sklepem internetowym) prowadzony jest przez TEFA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, NIP: 756-198-06-20 KRS: 0000662839 (Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), suma komandytowa: 70.000,00 PLN.

 

 1. Dane teleadresowe TEFA Sp. z o.o. Sp.k.: ul. Fabryczna 1, 47-100 Strzelce Opolskie, adres email: a.sobieszczanska@tefa.pl, numer telefonu: +48 77 4400700.

 

 1. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 1. Procedura składania i realizacji zamówień

 

 1. Zamówienia składane są za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika. Za pomocą konta użytkownika można obserwować status realizacji zamówienia.

 

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe podanie pełnym danych Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwa, telefon kontaktowy, e-mail, adres wysyłki). Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, przez co rozumie się zamówienia błędnie wypełnione, bez podania numeru telefonu lub adresu email, uniemożliwiającego potwierdzenie zamówienia.

 

 1. W przypadku zamówienia towarów nie będących w stałej dostępności w sklepie internetowym, Zamawiający zostanie poinformowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

 

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, przy czym zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.

 

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego ceny poszczególnych produktów stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W szczególności wyłączone zostaje zastosowanie przepisu art. 682 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany w sklepie internetowym katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

 1. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości 23 %. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień znajdujących się w trakcie realizacji.

 

 1. Przy dokonaniu większego zamówienia Zamawiającemu może przysługiwać rabatu indywidualnie przyznany przez sklep internetowy.

 

 1. Sklep internetowy wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu otrzymania faktury VAT należy poprawnie wypełnić dane Zamawiającego, w tym podać NIP.

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową, odbiór osobisty możliwy jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt transportu (koszt wysyłki). Koszt transportu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia po jego złożeniu. Wycena indywidualna nie oznacza darmowej dostawy. Przy składaniu większych zamówień Zamawiający powinien skontaktować ze sklepem internetowym w celu ustalenia kosztów transportu.

 

III. Sposób płatności

 

 1. Sklep internetowy umożliwia Zamawiającym następujące formy płatności za zamówiony towar: − płatność przy odbiorze paczki, − płatność gotówką przy odbiorze osobistym paczki (po wcześniejszym ustaleniu), − płatność przelewem na rachunek bankowy właściciela sklepu internetowego.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w postaci przelewu bankowego, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy TEFA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Fabryczna 1, 47-100 Strzelce Opolskie: − Konto do wpłat w euro: ING Bank Śląski oddział Strzelce Opolskie – PL 43 1050 1504 1000 0090 8013 2245. − Konto do wpłat w złotówkach: ING Bank Śląski oddział Strzelce Opolskie – 65 1050 1504 1000 0090 8013 2237.

 

IV. Sposób dostawy

 

Istnieją następujące sposoby dostawy towarów zakupionych w sklepie internetowym: − paczka kurierska, paczka kurierska pobraniowa, − przesyłka paletowa, przesyłka paletowa pobraniowa, − odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

V. Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem (zwanym dalej Konsumentem) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta koszt przesyłki pokrywa Konsument.

 

 1. Konsument ma możliwość sprawdzenia rzeczy, którą nabył jedynie w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 

 1. Ciężar dowodu, iż odstąpienie od umowy nastąpiło we właściwym terminie, spoczywa na Konsumencie.

 

 1. Jeśli Konsument korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy.

 

 1. Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu zapłaconą cenę oraz koszt wysłania rzeczy od Sprzedawcy do Kupującego do wysokości odpowiadającej najtańszej dostępnej opcji przesyłki. Sprzedawca nie ponosi jednak kosztów odesłania rzeczy od Kupującego do Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 6, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Sprzedawca nie uzależnia uznania prawa odstąpienia od umowy od przyczyny odstąpienia podanej przez konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu.

 

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej tevet.sklep.pl.

 

VI. Gwarancja

 

 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości sprzedanej rzeczy na okres 12 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia dostarczenia rzeczy kupującemu.

 

 1. W ramach gwarancji Sprzedawca zapewnia usunięcie wad fizycznych ujawnionych w terminie o którym mowa w ust. 1, poprzez naprawę rzeczy lub wymianę na nową.

 

 1. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia listem poleconym wysłanym na adres siedziby sprzedającego pod rygorem uznania zgłoszenia za bezskuteczne. W zgłoszeniu tym kupujący zobowiązany jest określić szczegółowo wykrytą wadę, sposób i datę jej wykrycia oraz określić, czy żąda naprawy rzeczy czy wymiany na nową. W przypadku braku wyboru żądania, uznaje się, że Kupujący wybrał naprawę rzeczy.

 

 1. Kupujący powinien dostarczyć rzecz do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 

VII. Reklamacja

 

Kupujący zobowiązany jest do kontroli zakupionych towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących dostarczonych towarów Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep internetowy w formie pisemnej, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia dostarczenia zamówienia. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Kupujący powinien zawrzeć w powiadomieniu dokładny opis niezgodności towaru z umową.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. TEFA Sp. z o.o. Sp.k. jako właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do: − zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, − wycofania produktów z oferty sklepu internetowego, − wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.

 

 1. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),

 

 1. Umowa sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym (sklepem internetowym) a Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez TEFA Sp. z o.o. Sp.k., jako właściciela sklepu internetowego,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych podanych zgodnie z regulaminem jest TEFA Sp. z o.o. Sp.k. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, także w formie elektronicznej, informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności Sklepu internetowego iczyste, dostępna na stronie internetowej tevet.sklep.pl.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Top
X